Anthophoridae

Ammobates Ammobatoides
Biastes
Epeolus Habropoda
Melecta Nomada Parammobatodes
Pasites Tetralonia Tetraloniella
Triepeolus